/
/
اهمیت تخلیه چاه فاضلاب و راه های دفع فاضلاب

اهمیت تخلیه چاه فاضلاب و راه های دفع فاضلاب

نوشته شده توسط مجتبی اسداله زاده در تاریخ 1399/10/24 در دسته لوله کشی
تخلیه چاه فاضلاب یکی از مولفه های مهم در حفظ سلامت عمومی و محافظت از آبهای زیرزمینی آبهای سطحی در برابر آلودگی است. از آنجا که هنوز در ایران سیستم فاضلاب بهداشتی سنتی مورد استفاده است ، تخلیه چاه فاضلاب در محل به عنوان راه حل عملی برای سرویس دهی...

تخلیه چاه فاضلاب یکی از مولفه های مهم در حفظ سلامت عمومی و محافظت از آبهای زیرزمینی وآبهای سطحی در برابر آلودگی است. از آنجا که هنوز در ایران سیستم فاضلاب بهداشتی سنتی مورداستفاده است ، تخلیه چاه فاضلاب در محل به عنوان راه حل عملی برای سرویس دهی به توسعه هایبهداشتی به کار گرفته میشود. درواقع تخلیه چاه فاضلاب در محل اغلب تنها راه حل عملی برایپسماندهای فاضلاب خانگی است.

تخلیه چاه فاضلاب در محل به دفع پساب و محیط زیرزمینی آب فاضلاب خانگی ، تولید شده توسطیک خانه ، مغازه یا تأسیسات دیگر گفته می شود.

کشورهای در حال توسعه با مشکلات متعددی روبرو هستند و مدیریت فاضلاب به طور فزاینده ای دراولویت قرار دارد. سیستم های فعلی مدیریت فاضلاب با انبوه بی نظمی هایی مواجه است که وقت آناست روش های مدرن و متمرکز را در دفع فاضلاب بکار ببندیم. در چند وقت اخیر ، مفهوم تلفیقسیستم های آب و فاضلاب از طریق جمع آوری و تصفیه جداگانه جریان های مختلف آب و پسماندهاو بازیابی آب ، مواد مغذی و انرژی با ارزش ارائه شده است. این کمک می کند تا از محدودیت هایروش سنتی فعلی عبور کرده و به سمت سیستم های مدیریت آب / فاضلاب که از نظر اقتصادی مناسبتر است، حرکت کنیم.

روش های سنتی فاضلاب همه بدون در نظر گرفتن ویژگی چرخه ای بیشتر سیستمهای طبیعی به عنوانسیستمهای خطی طراحی شده اند . در مدیریت آب شهری نیاز به تغییر برای بهبود پایداری سیستم هااست. باید یک رویکرد جدید اعمال شود که شامل ادغام جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و زیستمحیطی با روش هایی مانند مدیریت آب باران ، صرفه جویی در مصرف آب ، استفاده مجدد از فاضلاب، مدیریت انرژی منطقی )ترکیب استفاده از منابع جایگزین( ، بازیابی مواد مغذی ، و مرتب سازی درمنبع .

 

انواع فاضلاب

فاضلاب ها برحسب نوع پیدایش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند.

فاضلاب خانگی: پس ازاستفاده از حمام، دست شویی، توالت، ماشین لباس شویی و دیگر وسایلبهداشتی، فاضلابی تولید می شود که آن را فاضلاب خانگی می گویند. فاضلاب خانگی به دو دستهفاضلاب سنگین )شامل فاضلاب توالت ها(و فاضلاب سبک )شامل فاضلاب دست شویی ها،ظرفشویی ها،زیردوشی ها و امثال این وسایل( تقسیم می شود.

 

فاضلاب صنعتی: با توجه به نوع فعالیت در مراکز صنعتی و بهداشتی )مانند فاضلاب بیمارستان ها(،این فاضلاب ها ایجاد می شود که ممکن است شامل انواع مواد شیمیایی، باکتری ها، قارچ ها و مواددیگر با رنگ، درجه حرارت، بو و درجه اسیدی متفاوت باشند.

 

فاضلاب سطحی: آب های حاصل از بارندگی ها و شست وشوی معابر عمومی، فاضلاب های سطحیرا تشکیل می دهند. این نوع فاضلاب نیز از مواد جامد و آب تشکیل شده اند و بیشترین قسمت موادجامد فاضلاب های سطحی را پس مانده های مواد غذایی، شن، ماسه، ذرات گیاهی، مواد نفتی و… تشکیل می دهند.

 

بخوانید          چگونه محل فاضلاب خود را پیدا کنیم؟

دفع فاضلاب

در ایران فاضلاب ساختمان ها به سه طریق دفع می گردد:

الف( تخلیه به داخل چاه

ب( تخلیه به سپتیک تانک

پ( هدایت به شبکهی فاضلاب شهری

 

الف( دفع فاضلاب درچاه: در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد وزمین در عمق های نسبتاً کم ) حدود ۲۰ متری( به لایه های آبرفتی نفوذپذیر برسد و سفره های آبزیرزمینی حداقل ۳ تا ۴ متر پایین تر از لایه های یاد شده قرار گرفته باشد و یا از این سفره ها هیچ گونهبرداشتیبرای مصارف بهداشتی و شرب نشود، روش استفاده از چاه فاضلاب، ساده ترین و ارزان ترین روشدفع فاضلاب است . برای تخلیه چاه فاضلاب خود با شرکت اوسا تماس بگیرید.

 

ساختمان چاه: چاه فاضلاب قسمت زیر تشکیل شده است :

دهانه چاه: دهانه قسمت ورودی فاضلاب به چاه است . لوله های جمع آوری، فاضلاب را در بخشقیفی شکل، مانند گلدان بدون کف، ریخته تا به میله هدایت شود .

میلۀ چاه: چاه به قطر ۸۰ سانتی متر را، آن قدر حفاری می کنند که به زمین شنی با قابلیت جذب زیادآب برسند به این عمق، میله می گویند. به لحاظ تأثیر منفی حفاری در ساختمان و همچنین رعایتاصول بهداشتی، عمق میله ی چاه بهتر است از ۶ متر بیشتر باشد .

انبارۀ چاه: پس از رسیدن به زمین شنی، در جهت یا جهات مناسب، انباره حفر می شود. ارتفاع انباره 1.5 مترو عرض آن حدود 1 متر مناسب است به لحاظ ایجاد مقاومت بیشتر در برابر بارهای وارد بررویسقف انباره بهتر است که قسمت فوقانی انباره به صورت قوسی خاک برداری شود. برای تعیین حجمانباره که بستگی به مقدار فاضلاب تولیدی، موادتشکیل دهنده فاضلاب و میزان نفوذپذیری زمین دارد،

نمی توان عدد دقیقی ارائه نمود، اما به ازای هر نفر 5 متر مکعب در نظر میگیرند.

 

ب( دفع فاضلاب در سپتیک تانک: سپتیک تانک مخزنی سرپوشیده و معمولاً ساخته شده از بتنمسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غیرقابل نفوذ است. برای زلال سازی بهتر فاضلاب و گرفتن نوسانهای جریان آن سپتیک تانک را از دو یا سه انبارهی مستطیل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاباز یک انباره به انبارهی دیگر از سوراخ های پیش بینیشده در دیوارهای جداکنندهی آنها، در عمق ۳۰ تا ۴5 سانتی متری در زیر سطح فاضلاب، انجام میشود تا مواد شناور نیز از انباره خارج نگردند. برای خروج گازهای متعفن تولید شده از عمل باکتری هادر سپتیک تانک، نصب لوله هواکش به قطر ۴ اینچ که تا بام ساختمان های مجاور امتداد یافته است،ضرورت دارد. ایجاد دریچهیآدم رو، بر روی سقف انباره ها یکی دیگر از ضروریات ساختمان سپتیکتانک می باشد.

فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق را به صورتته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره خارج می شود. مواد ته نشین شده به صورت لجن درکف انباره هضم می شود به طوری که انباره در هر سال یک یا دو بار نیاز به خالی کردن پیدا می کند .

 

پ( دفع فاضلاب در شبکه شهری: برای هدایت فاضلاب ساختمان ها به شبکهی فاضلاب شهری،لوله ی اصلی فاضلاب هر ساختمان باید به صورت مستقل و جداگانه به لوله ی اصلی فاضلاب شهرمتصل شود حتی در صورتی که ساختمان ها به هم نزدیک بوده و یا در یک راستا قرار گرفته باشندنباید خروجی همه ی ساختمان ها را به یک خط وصل کرد، بلکه بایدآنها را مستقیماً وارد منهول )دریچه ی آدم رو( نموده و سپس خط مشترک آنها را به خط اصلیفاضلاب وارد نمود. آب باران و آب های سطحی نباید وارد لولهی فاضلاب شهری گردند، برای اینآب ها باید خط لوله ی جمع آوری شهری به صورت جداگانه طراحی و اجرا شود .

با این حال ، محدودیت های موجود در تخلیه چاه فاضلاب و گستردگی شهرنشینی در کشور ، برنامهریزان ، مهندسان و صاحبان این کسب و کار را مجبور می کند تا در مورد آنچه که به عنوان یکسیستم فاضلاب پایدار بهتر است ، بازنگری کنند و چاره ای بیاندیشند .__

نظر خود را بیان کنید

نظرات ()